Img Img Img

Chương trình được cho phép bởi Khoa Tài Chính Công - Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Tài Chính Công. Chúng tôi xây chương trình thiết thực và hiệu quả nhằm trang bị cho người học những kiến thức súc tích, không chỉ để am hiểu, mà còn để thực hiện.